कर्मचारी आवश्यकता
यस संस्थाको व्यवसाय विस्तारका लागि प्रशिक्षार्थी कर्मचारी आवश्यकता भएको हुँदा तपिशल पत्र हेरी दरखास्तका लागि आव्हान गरिन्छ ।