कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गोष्ठी

मिति २०७१।५।२१ मा आ. ब. २०७१।०७२ को कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गोष्ठी संस्थाका संचालक समिति , लेखा सुपरिवेक्षण समिति , सल्लाहाकार समिति , उप समितिहरु र कर्मचारीहरुको सहभागीतामा सम्पन्न गरियो ।

yojana

yojana2