मिति २०७७ साउन १० गते शनिवार बोजिनी नगरकोट रिसोर्टमा आ.ब. २०७६।०७७ को बार्षिक समीक्षा र आ.ब. २०७७।०७८ को लागि बजेट तथा योजना तर्जुमा गोष्ठी कार्यक्रम सम्पन्न गरियो ।