सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप समयानुकुल वित्तिय एवं गैर वित्तिय सेवा परिचालन गरी सदस्य एवं समुदायकाे  आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक जीवनस्तरको विकास गर्नु संस्थाको ध्येय हो।