साधारण बचत खाता

न्युन्तम रकम व्याजदर
नियमित बचत रू. १००।– १० प्रतिशत
बाल खुत्रेके बचत (स्वेच्छिक) १० प्रतिशत
लघु बचत २५ ५० ७५ १०० १० प्रतिशत
दैनिक बचत ८ प्रतिशत
ऐच्छिक बचत खाता
न्युनतम रकम व्याजदर (दैनिक मौज्दातमा)
रू. १०००।– ६ प्रतिशत
रू. ५०००।– ७.५ प्रतिशत
रू. १०,०००।– ८ प्रतिशत
रू. ५०,०००।– ८.५ प्रतिशत
रू. १,००,०००।– ९ प्रतिशत
रू. ५,००,०००।– ९.५ प्रतिशत
रू. १०,००,०००।– १० प्रतिशत
अन्य ऐच्छिक बचतमा ७ प्रतिशत न्युनतम १ महिना मौज्दात हुनुपर्ने ।  
   
आवधिक बचत (जम्मा भए अनुसार)
अबधि व्याजदर
६ महिना ७.५ प्रतिशत
१ वर्ष ९ प्रतिशत
२ वर्ष ९.५ प्रतिशत
३ बर्ष १० प्रतिशत
४ वर्ष १०.५ प्रतिशत
५ वर्ष ११ प्रतिशत
  • मासिक व्याज भुक्तानी माग भएमा उल्लेखित व्याजदरमा ०.५ प्रतिशत कमी गरी व्याज प्रदान गरिनेछ ।
  • ऐच्छिक र आवधिक बचतको १०.१ अनुपातमा शेयर खरिद गरेमा उल्लेखित व्याजदरमा ०.५ प्रतिशत थप गरि व्याज प्रदान गरिनेछ ।