बचत याेजना

न्युन्तम रकम व्याजदर
नियमित बचत ९ प्रतिशत
बाल खुत्रेके बचत ९.५ प्रतिशत
ऐच्छिक बचत खाता ७– ९
दैनिक बचत ६.५ प्रतिशत
युवा बिशेष बचत याेजना
मासिक जम्मा रकम  ६ बर्ष पछि एक्मुष्ट पाउने
 ५००।  ५०,०००।
 १०००। १,००,०००।
 २०००।  २,००,०००।
 ३०००।  ३,००,०००।
 ४०००।  ४,००,०००।
 ५०००।  ५,००,०००।
आवधिक बचत (जम्मा भए अनुसार)
अबधि व्याजदर
६ महिना १० प्रतिशत
१ वर्ष ११ प्रतिशत
२ वर्ष १०।२५ प्रतिशत
३ बर्ष १०।५०प्रतिशत
५ वर्ष ११ प्रतिशत