स्वरोजगार कोष सम्बन्धी जानकारी

युवा तथा साना ब्यबसायी स्वरोजगार कोषबाट स्विकृत ऋण रु.५०,००,०००।—( अक्षेरेपी पचास लाख रुपैया मात्र ) मध्ये पहिलो किस्ता रु.१५,००,०००।— ११ जना सदस्यलाई , दास्रो किस्ता रु.१५,००,०००।— १० जना सदस्यलाई र तेस्रो रु.२०,००,०००।— १२ जना सदस्य लाई गरी जम्मा ३३ जना सदस्यहरुलाई ऋण लगानी गरी स्वरोजगार बनाइएको छ ।