नगरकोट गा.बि.स. वडा नं. १, नयाँ बस्ती, भक्तपुर
फोन नं. ९७७–१–५०९१०४२, २१३०२९०
इमेलyuba_saccos@yahoo.com;
info@yuwasaccos.com.np
वेवसाइट http://yuwasaccos.com.np

हामिलाइ इमेल पठाउँनुहोस् ।

Contact Us / Send Us an Email