Category:  तश्विर संग्रह

Home » Archive by category "तश्विर संग्रह"

अन्तरक्रिया कार्यक्रमका तस्वीरहरु २०७६।०३।२८ गते ।

In तश्विर संग्रह On July 14, 2019 Comments Off on अन्तरक्रिया कार्यक्रमका तस्वीरहरु २०७६।०३।२८ गते ।

आ.व. २०७५।०७६ मा संस्थाले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरुका केही तस्बिरहरु मिति २०७६।३।१०

In तश्विर संग्रह On June 25, 2019 Comments Off on आ.व. २०७५।०७६ मा संस्थाले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरुका केही तस्बिरहरु मिति २०७६।३।१०

कार्यक्रमका तस्बिरहरू

In तश्विर संग्रह On June 25, 2019 Comments Off on कार्यक्रमका तस्बिरहरू

कार्यक्रमका तस्विरहरू

In तश्विर संग्रह On March 14, 2017 Comments Off on कार्यक्रमका तस्विरहरू

१८ औं साधारण सभाको झलक

In तश्विर संग्रह On March 14, 2017 Comments Off on १८ औं साधारण सभाको झलक

१७ औं साधारण सभाको झलक

In तश्विर संग्रह On March 14, 2017 Comments Off on १७ औं साधारण सभाको झलक

१६ औं साधारण सभाको झलकहरू

In तश्विर संग्रह On January 28, 2015 Comments Off on १६ औं साधारण सभाको झलकहरू

१६ औं साधारण सभाको झलकहरू

युवा साकोसका झलकहरू

In तश्विर संग्रह On November 8, 2013 Comments Off on युवा साकोसका झलकहरू

१५ औं साधारण सभाको झलकहरू

In तश्विर संग्रह On November 8, 2013 Comments Off on १५ औं साधारण सभाको झलकहरू

१४ औं साधारण सभाको झलकहरू

In तश्विर संग्रह On August 9, 2013 Comments Off on १४ औं साधारण सभाको झलकहरू